PEDAGÓGIA ÁGAZAT

5 ÉVES KÉPZÉS  

54 140 03  Pedagógiai munkatárs

 • Pedagógiai asszisztens
 • Gyógypedagógiai asszisztens

Pedagógia ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A Pedagógiai asszisztens szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak.

A Gyógypedagógiai asszisztens szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába. A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő intézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.

Választható képzések 5 éves szakgimnáziumi képzésben

 • Pedagógiai asszisztens
  • köznevelési intézményekben foglalkoztatott
  • csoportos, frontális munkák a gyerekekkel
  • családokkal kapcsolattartás, gyermekvédelem, családvédelem
  • sajátos nevelési igényű gyermekek
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
 • Gyógypedagógiai asszisztens
  • köznevelési intézményekben foglalkoztatott
  • fogyatékkal élők,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
  • mindezek irányított egyéni fejlesztése

Megnevezés: Pedagógiai asszisztens, Gyógypedagógiai asszisztens, érettségi utáni 2 éves képzés vagy 9-13. osztály a szakgimnáziumokban.

Leírás: Pedagógiai asszisztens, valamint Gyógypedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Kompetenciaelvárás:

A Pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját

A Gyógypedagógiai asszisztens fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel a szakember/szaktanár iránymutatása mellett dolgozik.

Mindkét szakmairány tekintetében közreműködik a tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus, illetve egyéb szakember gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes nevelési asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

A gyógypedagógiai asszisztens szakképesítéssel rendelkező:

 • Munkáját sajátos nevelésű igényű gyermekek/tanulók bölcsődéiben, óvodában, általános iskolában, korai fejlesztő központban, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében, gyógypedagógus irányítása mellett végzi.
 • A gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretekkel rendelkezik, amely ismereteket a gyakorlatban is képes alkalmazni.
 • Ismeri a speciális gyógypedagógiai eszközöket.
 • Gyermekszeretet, jó együttműködési és kommunikációs készség, empátia és tolerancia jellemzi.
 • Munkája során gondozási, szervezési feladatokat lát el, felügyeli, kíséri a gyermekeket és segítséget nyújt a nevelés, oktatás folyamatában.
 • Részt vesz az intézményi és intézményen kívüli programokban.
 • A gyógypedagógiai asszisztens munkája változatos, amelyet az is befolyásol, hogy mely fogyatékossági típusba tartozó személyek segítése a feladata.

A pedagógiai asszisztens szakképesítéssel rendelkező:

 • Munkáját óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családsegítő központban végzi, pedagógus szakember irányítása mellett.
 • A pedagógiai asszisztens pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretekkel rendelkezik, amely ismereteket a gyakorlatban is képes alkalmazni.
 • Ismeri a gyermek személyiségfejlődésének legfontosabb sajátosságait, gyermekszeretet, jó együttműködési és kommunikációs készség, empátia és tolerancia jellemzi.
 • Munkája során együttműködik a pedagógussal, a családdal és a gyermekkel. Részt vesz az óvodai programokban, tevékenységekben, a tanórai, a tanórán kívüli és szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportokat, gondozási feladatokat végez, részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ajánlott minden fiatal számára, aki elhivatottságot érez a gyermekközösséggel való nevelő, oktató, gondozó munkában aktívan részt venni, vállalva az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátását is.

 

Vissza a képzésekhez