Érettségi

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

Matematika érettségi témakörök középszinten és emelt szinten

Angol érettségi témakörök középszinten és emelt szinten

Magyar nyelv és irodalom érettségi témakörök középszinten és emelt szinten

Történelem érettségi témakörök középszinten és emelt szinten

INFORMATIKAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA témakörök

Informatika_érettségi témakörök

Katolikus hittan érettségi témakörök

Pedagógiai ismeretek érettségi témakörök

 


DOKUMENTUMOK

Kérelem előrehozott érettségi vizsga letételére

Szakértői véleménnyel rendelkező tanulóink számára:

Kérelem kedvezmény iránt szakértői vélemény alapján

Tájékoztató az érettségi vizsgatárgyak esetében alkalmazható „mentesítések” szabályairól

 


VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Vizsgakövetelmények változása   –   letöltés

Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei
(2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2023ig

Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei
(2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol

 


TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL

 

Az érettségi vizsgára való jelentkezés határideje: 2021.02.15.

 Általános szabályok

30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén.

A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot.

Mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, külön helyen kell elhelyezni.

Mobiltelefon számológépként sem használható!

 Az írásbeli vizsga típusai

Összefüggő: egy feladatlapon az írásbeli teljes időtartama alatt dolgozhatunk (pl. történelem)

Több vizsgarészből álló: az egyes részek megoldására fordítható idő lejártával a dolgozatrészt be kell adni, később már nem lehet dolgozni rajta. (pl. angol nyelv)

Az első dolgozatrészre a vizsgázó ráírja a pótlapok számát, amelyre előzetesen ráírta a nevét. A vizsgázó a dolgozatot az asztal szélére helyezi.

A felügyelő tanár beszedi a dolgozatokat és kiosztja a második részt.

Az idő leteltével a felügyelőtanár összeszedi a dolgozatrészt.

Ha van 3. és 4. vizsgarész, akkor a folyamat ismétlődik.

A vizsgázó a nevét, az osztályát minden egyes feladatlapra ráírja.

Mit használhatunk a vizsgán?

Előre elkészített feladatlapok

Az iskola bélyegzőjével ellátott lapok

Íróeszközök:

kék/fekete golyóstoll

rajzok elkészítéséhez ceruza

lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD!

Javítás: egy vízszintes vonallal át kell húzni a hibás részt

Saját megengedett segédeszközök, ami tantárgyanként változó – kölcsön nem kérhető!

A vizsgázónak a dolgozat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

Használható segédeszközök: a vizsgázónak kell hoznia, kölcsön nem adható egymásnak, bejegyzést, írást nem tartalmazhat!

Magyar nyelv és irodalom: helyesírási szótár – termenként 4 – 4 db-t az iskola biztosít.

Matematika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő.

Történelem: történelmi atlasz. Használható még helyesírási szótár is, amit az iskola biztosít.

Idegen nyelv: nyomtatott egy és/vagy kétnyelvű szótárt (a 4. részhez használható).

Informatikai ismeretek: számítógép a megfelelő szoftverekkel, amit az iskola biztosít

Piszkozat és üresen maradt részek

A piszkozatot és az üresen maradt részeket vizsga végén a vizsgázónak át kell húznia.

Ha az írásbeli több vizsgarészből áll, akkor minden egyes dolgozatrész beadása előtt át kell húzni a piszkozatot és az üresen maradt részeket.

 Tantárgyi írásbelik (középszint)

Magyar nyelv és irodalom 240 perc 90 + 150
Matematika 180 perc 45 + 135
Angol nyelv 180 perc 60 + 30 + 30 + 60
Történelem 180 perc összefüggő
Informatikai ismeretek, Egészségügyi ismeretek

ágazati szakmai

180 perc összefüggő
Pedagógiai ismeretek

ágazati szakmai

120 perc összefüggő

A vizsgaterem elhagyása

Indokolt esetben a vizsgázó – egyszerre egy – elhagyhatja a vizsgahelyiséget.

A vizsgadolgozatot át kell adnia a felügyelő tanárnak.

A felügyelő tanár ráírja a kiment …..-kor, bejött ….-kor szöveget a dolgozatra és a jegyzőkönyvre.

A felügyelő tanárok óránkénti váltásban ügyelnek.

Írásbeli vizsga végén

A felügyelő tanár és a vizsgázó közösen ellenőrzi a dolgozatokat.

A tisztázati és piszkozati lapok számának táblázatban rögzített helyességét mindketten nyugtázzák.

A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében rögzíti a beadás időpontját.

A vizsgázó távozik a vizsga helyszínéről.

Szabálytalanság

Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel:

 1. elveszi a vizsgázó dolgozatát,
 2. ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt,
 3. ráírja az elvétel idejét, aláírja,
 4. visszaadja a vizsgázónak.
 5. Értesíti az igazgatót (folyosós felügyelővel).
 6. A vizsga befejezése után az igazgató kivizsgálja az ügyet.
 7. Jegyzőkönyv készül.
 8. Döntés születik:
 • a vizsgarész figyelmen kívül hagyásával értékelik
 • az adott tárgyból javító vizsgát kell tenni
 • minden tárgyból javító vizsgát kell tenni

 Késés, idő előtti távozás

Ha a felügyelő tanár már megadta az engedélyt a vizsga megkezdésére, a késve érkező már nem engedhető be a vizsgaterembe!

 1. Fel nem róható okból (minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására) – pótló vizsgát tehet a vizsgázó
 2. Felróható okból – javító vizsgát tehet a vizsgázó. Ha nincs lehetőség pótló vizsga letételére az adott vizsgaidőszakban az igazgató engedélyezheti az írásbeli vizsgarész szóbelivel való kiváltását

Írásbeli vizsga után

A felügyelő tanár átadja az igazgatónak a jegyzőkönyveket és a dolgozatokat.

Az igazgató megszámolja a dolgozatokat tartalmazó borítékokat.

Az igazgató aláírásával lezárja a jegyzőkönyveket.

A dolgozatok megtekintése

A középszintű és emeltszintű vizsgadolgozatok 2021. május 31-én az iskola könyvtárában tekinthetők meg.

Szóbeli vizsga előtt

Az első napon 7 óra 30 – ra minden vizsgázónak meg kell jelennie (ünneplőben).

Ekkor az érettségi elnök ismerteti:

 • a vizsgabizottságnak a vizsgázókat érintő döntéseit,
 • az írásbeli vizsgán elért eredményeket,
 • az észrevételek elbírálásának eredményét,
 • a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat,
 • az eredményhirdetés helyét és idejét,
 • a jogorvoslat lehetőségét.

A vizsga előtt 30 perccel meg kell jelenni.

A középszintű szóbeli vizsga

A témakörök rendelkezésre állnak, a tételek titkosak.

8-tól 18 óráig zajlik a vizsga.

A feleletek idején legalább 3 bizottsági tag jelenléte szükséges.

Egyszerre maximum 6 vizsgázó lehet a teremben.

A felelet előtt 30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre tantárgyanként.

KIVÉTEL: idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő.

A felelet időtartama maximum 15 perc lehet tantárgyanként.

A segédeszközöket a kérdező tanár készíti elő, de a vizsgázó választja ki.

 A szóbeli felelet

Jegyzet készíthető, de szabad előadásban kell vizsgázni.

A vizsgázó önállóan felel, de ha elakad, vagy súlyosan téved, segítséget kaphat.

A vizsgázót nem szabad félrevezetni, a tétel kifejtésében megzavarni.

A felelet akkor szakítható félbe, ha a vizsgázó súlyosan tévedett, az idő eltelt.

Ha a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel.

Mindenkinek jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

X
Megszakítás