Érettségi

DOKUMENTUMOK

Kérelem előrehozott érettségi vizsga letételére

Szakértő véleménnyel rendelkező tanulóink számára:

Kérelem kedvezmény iránt szakértői vélemény alapján

Tájékoztató az érettségi vizsgatárgyak esetében alkalmazható „mentesítések” szabályairól

 


TUDNIVALÓK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL

 

Az érettségi vizsgára való jelentkezés határideje: 2021.02.15.

 Általános szabályok

30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén.

A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot.

Mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, külön helyen kell elhelyezni.

Mobiltelefon számológépként sem használható!

 Az írásbeli vizsga típusai

Összefüggő: egy feladatlapon az írásbeli teljes időtartama alatt dolgozhatunk (pl. történelem)

Több vizsgarészből álló: az egyes részek megoldására fordítható idő lejártával a dolgozatrészt be kell adni, később már nem lehet dolgozni rajta. (pl. angol nyelv)

Az első dolgozatrészre a vizsgázó ráírja a pótlapok számát, amelyre előzetesen ráírta a nevét. A vizsgázó a dolgozatot az asztal szélére helyezi.

A felügyelő tanár beszedi a dolgozatokat és kiosztja a második részt.

Az idő leteltével a felügyelőtanár összeszedi a dolgozatrészt.

Ha van 3. és 4. vizsgarész, akkor a folyamat ismétlődik.

A vizsgázó a nevét, az osztályát minden egyes feladatlapra ráírja.

Mit használhatunk a vizsgán?

Előre elkészített feladatlapok

Az iskola bélyegzőjével ellátott lapok

Íróeszközök:

kék/fekete golyóstoll

rajzok elkészítéséhez ceruza

lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD!

Javítás: egy vízszintes vonallal át kell húzni a hibás részt

Saját megengedett segédeszközök, ami tantárgyanként változó – kölcsön nem kérhető!

A vizsgázónak a dolgozat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

Használható segédeszközök: a vizsgázónak kell hoznia, kölcsön nem adható egymásnak, bejegyzést, írást nem tartalmazhat!

Magyar nyelv és irodalom: helyesírási szótár – termenként 4 – 4 db-t az iskola biztosít.

Matematika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő.

Történelem: történelmi atlasz. Használható még helyesírási szótár is, amit az iskola biztosít.

Idegen nyelv: nyomtatott egy és/vagy kétnyelvű szótárt (a 4. részhez használható).

Informatikai ismeretek: számítógép a megfelelő szoftverekkel, amit az iskola biztosít

Piszkozat és üresen maradt részek

A piszkozatot és az üresen maradt részeket vizsga végén a vizsgázónak át kell húznia.

Ha az írásbeli több vizsgarészből áll, akkor minden egyes dolgozatrész beadása előtt át kell húzni a piszkozatot és az üresen maradt részeket.

 Tantárgyi írásbelik (középszint)

Magyar nyelv és irodalom 240 perc 90 + 150
Matematika 180 perc 45 + 135
Angol nyelv 180 perc 60 + 30 + 30 + 60
Történelem 180 perc összefüggő
Informatikai ismeretek, Egészségügyi ismeretek

ágazati szakmai

180 perc összefüggő
Pedagógiai ismeretek

ágazati szakmai

120 perc összefüggő

A vizsgaterem elhagyása

Indokolt esetben a vizsgázó – egyszerre egy – elhagyhatja a vizsgahelyiséget.

A vizsgadolgozatot át kell adnia a felügyelő tanárnak.

A felügyelő tanár ráírja a kiment …..-kor, bejött ….-kor szöveget a dolgozatra és a jegyzőkönyvre.

A felügyelő tanárok óránkénti váltásban ügyelnek.

Írásbeli vizsga végén

A felügyelő tanár és a vizsgázó közösen ellenőrzi a dolgozatokat.

A tisztázati és piszkozati lapok számának táblázatban rögzített helyességét mindketten nyugtázzák.

A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében rögzíti a beadás időpontját.

A vizsgázó távozik a vizsga helyszínéről.

Szabálytalanság

Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel:

 1. elveszi a vizsgázó dolgozatát,
 2. ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt,
 3. ráírja az elvétel idejét, aláírja,
 4. visszaadja a vizsgázónak.
 5. Értesíti az igazgatót (folyosós felügyelővel).
 6. A vizsga befejezése után az igazgató kivizsgálja az ügyet.
 7. Jegyzőkönyv készül.
 8. Döntés születik:
 • a vizsgarész figyelmen kívül hagyásával értékelik
 • az adott tárgyból javító vizsgát kell tenni
 • minden tárgyból javító vizsgát kell tenni

 Késés, idő előtti távozás

Ha a felügyelő tanár már megadta az engedélyt a vizsga megkezdésére, a késve érkező már nem engedhető be a vizsgaterembe!

 1. Fel nem róható okból (minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására) – pótló vizsgát tehet a vizsgázó
 2. Felróható okból – javító vizsgát tehet a vizsgázó. Ha nincs lehetőség pótló vizsga letételére az adott vizsgaidőszakban az igazgató engedélyezheti az írásbeli vizsgarész szóbelivel való kiváltását

Írásbeli vizsga után

A felügyelő tanár átadja az igazgatónak a jegyzőkönyveket és a dolgozatokat.

Az igazgató megszámolja a dolgozatokat tartalmazó borítékokat.

Az igazgató aláírásával lezárja a jegyzőkönyveket.

A dolgozatok megtekintése

A középszintű és emeltszintű vizsgadolgozatok 2021. május 31-én az iskola könyvtárában tekinthetők meg.

Szóbeli vizsga előtt

Az első napon 7 óra 30 – ra minden vizsgázónak meg kell jelennie (ünneplőben).

Ekkor az érettségi elnök ismerteti:

 • a vizsgabizottságnak a vizsgázókat érintő döntéseit,
 • az írásbeli vizsgán elért eredményeket,
 • az észrevételek elbírálásának eredményét,
 • a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat,
 • az eredményhirdetés helyét és idejét,
 • a jogorvoslat lehetőségét.

A vizsga előtt 30 perccel meg kell jelenni.

A középszintű szóbeli vizsga

A témakörök rendelkezésre állnak, a tételek titkosak.

8-tól 18 óráig zajlik a vizsga.

A feleletek idején legalább 3 bizottsági tag jelenléte szükséges.

Egyszerre maximum 6 vizsgázó lehet a teremben.

A felelet előtt 30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre tantárgyanként.

KIVÉTEL: idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő.

A felelet időtartama maximum 15 perc lehet tantárgyanként.

A segédeszközöket a kérdező tanár készíti elő, de a vizsgázó választja ki.

 A szóbeli felelet

Jegyzet készíthető, de szabad előadásban kell vizsgázni.

A vizsgázó önállóan felel, de ha elakad, vagy súlyosan téved, segítséget kaphat.

A vizsgázót nem szabad félrevezetni, a tétel kifejtésében megzavarni.

A felelet akkor szakítható félbe, ha a vizsgázó súlyosan tévedett, az idő eltelt.

Ha a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel.

Mindenkinek jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!