PEDAGÓGIA ÁGAZAT

2 ÉVES KÉPZÉS  

A képzésről bővebben a programtanterv megjelenése után tudunk részleteket közölni!

Pedagógiai munkatárs – felnőttképzési jogviszony (esti oktatás)

 • Pedagógiai asszisztens
 • Gyógypedagógiai asszisztens

Pedagógia ágazat 2 éves képzése.

IV. Pedagógiai ágazati szakmaterület

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak.

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába. A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő intézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.

Választható képzések 2 éves felnőttoktatás keretében

 Pedagógiai asszisztens

− köznevelési intézményekben foglalkoztatott

− csoportos, frontális munkák a gyerekekkel

− családokkal kapcsolattartás, gyermekvédelem, családvédelem

− sajátos nevelési igényű gyermekek

− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők

 Gyógypedagógiai asszisztens

− köznevelési intézményekben foglalkoztatott

− fogyatékkal élők,

− sajátos nevelési igényű gyermekek

− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők

− mindezek irányított egyéni fejlesztése

Képzési idő: 13-14. évfolyam, érettségi utáni 2 éves képzés.

Leírás

Pedagógiai asszisztens, valamint Gyógypedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Kompetenciaelvárás

Pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját

Gyógypedagógiai asszisztens fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel a szakember/szaktanár iránymutatása mellett dolgozik.

Mindkét szakmairány tekintetében közreműködik a tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus, illetve egyéb szakember gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes nevelési asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

A gyógypedagógiai asszisztens szakképesítéssel rendelkező:

 • Munkáját sajátos nevelésű igényű gyermekek/tanulók bölcsődéiben, óvodában, általános iskolában, korai fejlesztő központban, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében, gyógypedagógus irányítása mellett végzi.
 • A gyógypedagógiai asszisztens gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretekkel rendelkezik, amely ismereteket a gyakorlatban is képes alkalmazni.
 • Ismeri a speciális gyógypedagógiai eszközöket.
 • Gyermekszeretet, jó együttműködési és kommunikációs készség, empátia és tolerancia jellemzi.
 • Munkája során gondozási, szervezési feladatokat lát el, felügyeli, kíséri a gyermekeket és segítséget nyújt a nevelés, oktatás folyamatában.
 • Részt vesz az intézményi és intézményen kívüli programokban.
 • A gyógypedagógiai asszisztens munkája változatos, amelyet az is befolyásol, hogy mely fogyatékossági típusba tartozó személyek segítése a feladata.

A pedagógiai asszisztens szakképesítéssel rendelkező:

 • Munkáját óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családsegítő központban végzi, pedagógus szakember irányítása mellett.
 • A pedagógiai asszisztens pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretekkel rendelkezik, amely ismereteket a gyakorlatban is képes alkalmazni.
 • Ismeri a gyermek személyiségfejlődésének legfontosabb sajátosságait, gyermekszeretet, jó együttműködési és kommunikációs készség, empátia és tolerancia jellemzi.
 • Munkája során együttműködik a pedagógussal, a családdal és a gyermekkel. Részt vesz az óvodai programokban, tevékenységekben, a tanórai, a tanórán kívüli és szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportokat, gondozási feladatokat végez, részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Ajánlott mindenki számára, aki elhivatottságot érez a gyermekközösséggel való nevelő, oktató, gondozó munkában aktívan részt venni, vállalva az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátását is.

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakmairány)

IV. Pedagógia ágazat – Pedagógiai munkatárs – (a szakmairány megnevezésével) – Pedagógiai asszisztens szakmairány, érettségi utáni 2 éves képzés.

Kapcsolódó kimenet: Dajka részszakképesítés

Leírás

A pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Kompetenciaelvárás

Közreműködik az óvodai, iskolai tevékenységek előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában, felügyeli, kíséri a gyermekeket, részt vesz a szabadidős tevékenységének szervezésében. Ismeri a differenciált bánásmód szabályait, pedagógus irányításával alkalmazza, segíti a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, munkáját a családdal, speciális szakemberekkel végzi.

A szakképesítéssel rendelkező:

 • Jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs
 • Ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett nevelést, oktatást segítő tevékenységet végez
 • Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi
 • Szakember irányításával támogatja, segíti a fogyatékkal élő, SNI-s, BTM-es gyermekek tervezett fejlesztő programját

Ajánlott mindenki számára, aki szereti és ismeri a gyermeki személyiség adott korosztályának jellemzőit, elfogadja, tudja szakember irányítása mellett végezni segítő, gyermeki személyiséget építő, szeretetteljes segítő és a gyermeki személyiségfejlődésének alárendelt munkáját.

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens szakmairány

IV. Pedagógia ágazat – Pedagógiai munkatárs – (a szakmairány megnevezésével) Gyógypedagógiai asszisztens szakmairány, érettségi utáni 2 éves képzés.

Kapcsolódó kimenet: Dajka részszakképesítés

Leírás

A gyógypedagógiai asszisztens munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményeiben végzi.

Kompetenciaelvárás

A Gyógypedagógiai asszisztens munkáját fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel szakember/szaktanár iránymutatása mellett végzi. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igényspecifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

A szakképesítéssel rendelkező:

 • Jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs.
 • Ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett a nevelést, oktatást segítő tevékenységet végez.
 • Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi.
 • A szakképesítéssel rendelkező jó szövegértéssel, kommunikációs készséggel tiszta magyar beszéddel képes adekvát kommunikációra, információk gyűjtésére, empátiára, toleranciára, gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására, a szabadidős tevékenységek, munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására, differenciált bánásmódra, a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére, a felelős szaktanár/szakember által kijelölt feladatok végrehajtására.

Ajánlott mindenki számára, aki képes azon gyermekekkel való nevelő, oktató munkában aktívan részt venni, akik az átlag képességű gyermekektől valamilyen szempont(ok) miatt eltér(nek), így ezzel vállalják az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó, az egységes neveléstől eltérő feladatokat.

Vissza a képzésekhez